Is er beslag gelegd op het loon van een van uw werknemers?

Ik ben werkgever

Als een van uw werknemers niet aan zijn of haar financiële verplichtingen voldoet kan de schuldeiser de vordering uit handen geven. Als betaling uitblijft kan dit leiden tot een vonnis of een dwangbevel met als gevolg dat een van onze deurwaarders loonbeslag legt op het inkomen van uw werknemer.

Als er loonbeslag gelegd gaat worden op het salaris van een van uw werknemers, dan bent u als werkgever verplicht van de inkomsten, het gedeelte boven de beslagvrije voet, over te maken aan de deurwaarder. De deurwaarder is verplicht de benodigde stukken bij u als werkgever aan te leveren als er loonbeslag wordt gelegd.

Hieronder vindt u belangrijke informatie over loonbeslag bij werknemers.

Welke stappen worden genomen bij loonbeslag

In eerste instantie wordt door de deurwaarder aan het UWV gevraagd waar de werknemer werkt. Daarna wordt er aan u als werkgever gevraagd om informatie te verstrekken over het inkomen van de werknemer. U bent als werkgever verplicht deze informatie te verstrekken.

Op basis van de ontvangen informatie maakt de deurwaarder een afweging. Als er loonbeslag wordt gelegd, zal de deurwaarder bij u langskomen om een beslagexploot af te geven. Op het moment dat u dit beslagexploot ontvangt, is het loonbeslag actief.

Bij het beslagexploot zit een derdenverklaring-formulier die u als werkgever moet invullen en binnen vier weken, nadat er beslag is gelegd, moet verstrekken.

Als werkgever moet u alle inkomsten zoals loon, vakantiegeld en of dertiende maand boven de beslagvrije voet overmaken naar de deurwaarder. Onkostenvergoedingen zoals reiskosten vallen niet onder het beslag.

In het geval van meerdere beslagen

Als er meerdere deurwaarderskantoren beslag willen leggen op het inkomen van de werknemer, dan dient de werkgever de inhoudingen (inkomsten boven de beslagvrije voet) over te maken naar de deurwaarder die als eerste loonbeslag heeft gelegd. De eerste deurwaarder is verantwoordelijk voor de verdeling van het geld dat overgemaakt wordt.

Wat gebeurt er als u als werkgever niet mee werkt?

Geeft u als werkgever geen informatie over het inkomen van uw werknemer dan kan de deurwaarders alsnog loonbeslag leggen. U bent namelijk als werkgever verplicht het derdenverklaring-formulier in te vullen en op te sturen naar de deurwaarder.

Maakt u als werkgever het bedrag niet over naar de deurwaarder, dan kan u als werkgever aansprakelijk worden gesteld voor de vordering. U wordt dan door de deurwaarder worden gedagvaard. Als de rechter vaststelt dat u als werkgever niet heeft voldaan aan de wettelijke verplichtingen, dan kan u aansprakelijk worden gesteld en moet u het hele bedrag aan de deurwaarder betalen. De kosten die daarvoor worden gemaakt zijn ook voor u als werkgever.

In het beslagexploot wordt de beslagvrije voet genoemd. Maar wat is dit eigenlijk? De beslagvrije voet is het gedeelte van het inkomen waar je recht op hebt. Het bedrag wat boven de beslagvrije voet uitkomt moet worden afgedragen aan de deurwaarder.

U heeft van ons een informatieverzoek ontvangen voor één van uw medewerkers. Helaas heeft hij of zij niet voldaan aan hun betaalverplichting en zijn wij als gerechtsdeurwaarders ingeschakeld om de vordering te incasseren. Wij hebben vernomen vanuit het UWV dat betrokkene bij u werkzaam is. Om de situatie van uw werknemer te beoordelen hebben wij informatie nodig zoals de hoogte van het loon en de duur van het dienstverband. Daarnaast zijn wij graag op de hoogte van eventuele beslagen van andere gerechtsdeurwaarders. Zodra wij aan de hand van uw informatie de situatie hebben beoordeeld kunnen wij overgaan tot het leggen van loonbeslag.

Als werkgever bent u verplicht om mee te werken aan ons verzoek. Samen kunnen wij ervoor zorgen dat de schulden van uw werknemer worden afgelost.

De deurwaarder zal in de periode na het ontvangen van de inkomstenverklaring een loonbeslag aan u uitreiken. Het loonbeslag bestaat onder andere uit het invullen van een derdenverklaring. De verklaring dient na 2 weken geretourneerd te worden, indien betrokkene een verzoek indient om hiermee te wachten is de verklaringstermijn na 4 weken.

Zodra wij deze gegevens van u hebben ontvangen kan de deurwaarder de exacte beslagvrije voet van uw werknemer bepalen. U ontvangt hier schriftelijk bericht over.

Nadat de officiële beslaglegging is uitgereikt, dient u ervoor te zorgen dat er maandelijks een bedrag aan ons wordt overgemaakt. De beslagvrije voet is bepalend voor het bedrag dat aan de deurwaarder moet worden uitbetaald.

Als werkgever bent u (wettelijk) verplicht om deze informatie aan ons te verstrekken. Voor het indienen van de gevraagde gegevens kunt u gebruik maken van het online werkgeversportaal. U kunt zich hier registreren voor toegang tot het werkgeversportaal.

Via het online werkgeversportaal kunt u eenvoudig het openstaande saldo opvragen van de restschuld van uw werknemer. Het saldo uit het beslag is niet altijd het definitieve saldo. De deurwaarder mag kosten in rekening brengen voor het verdelen van de inhoudingen. Daarnaast wordt ook de rente wordt actueel berekend.

Bekijk hier het saldo via het werkgeversportaal.

Als uw werknemer niet langer bij u in dienst is, dient u ons via een email hierover op de hoogte te brengen.
Stuur in dat geval een emailbericht naar info@stamdeurwaarders.nl.

Online portaal werkgevers

Bekijk hier uw online dossier of registreer u voor online dossierinzage.

Beslagvrije voet

Bereken hier de beslagvrije voet.